اعمال فارماكولوژيكي
واكنش‌هاي فارماكوكينتيك چگونگي سازگاری و واکنش های بدن را با داروها و آثار دارو را در بدن توصيف مي‌كنند.