الكترودرموگراف

در اين روش، سنسورهايي فعاليت غده عرق را اندازه مي‌گيرند. ميزان مقاومت الكتريكي اندازه‌گيري شده روي پوست، سطح اضطراب را نشان مي‌دهد. از اين روش براي درمان اختلالات هيجاني مانند فوبي‌ها، اضطراب، لكنت زبان و… استفاده مي‌شود(دورند و بارلو، 2009، نانکه و ریف، 2004، فلوریموند، 2009، باسماجیان، 1979).