الكترومايوگراف

الكترومايوگراف، كاربرد وسيعي در درمان بوسيله بيوفيدبك دارد. در اين روش از تعدادي الكترود براي اندازه‌گيري پتانسيل عمل ماهيچه استفاده مي‌شود. اين پتانسيل‌هاي عمل تنش عضلاني را موجب مي‌گردند. بيمار با مشاهده عيني تنش به وسيله EMG، ادراك آن بصورت ذهني را فرا مي‌گيرد و در نتيجه مي‌آموزد كه آن را كنترل كند. به اين ترتيب EMG به عنوان يك تكنيك آرمیدگی مورد استفاده قرار مي‌گيرد(دورند و بارلو، 2009، نانکه و ریف، 2004، فلوریموند، 2009، باسماجیان، 1979).