انتخاب دارو
دو قدم اول در انتخاب درمان دارويي، يعني تشخيص و معين نمودن علائم مورد نظر، بايد زماني برداشته شود كه بيمار حداقل به مدت 1 تا 2 هفته دارو مصرف نكرده باشد. در ضمن در اين مدت بيمار بايد داروي خواب‌آور نيز مصرف نكند، چون كيفيت خواب هم از نظر تشخيصي مهم است و هم ممكن است يكي از علائم مورد نظر باشد. از بين داروهاي مناسب براي يك اختلال خاص، انتخاب داروي خاص بايد باتوجه به سابقه واكنش دارويي (همكاري بيمار، واكنش مطلوب درماني، و آثار نامطلوب)، سابقه واكنش دارويي خانواده بيمار و چگونگي آثار نامطلوب دارو در ارتباط با يك بيمار خاص، صورت بگيرد. اگر دارويي قبلا براي درمان همان بيمار يا اعضاء خانواده مفيد بوده است، بايد همان دارو مورد استفاده قرار گيرد، مگر اينكه دليل خاصي براي عدم مصرف آن وجود داشته باشد(کلتنر و فولکس، 2005؛ استین، لرر و استال ، 2005).