انواع بيوفيدبك

ماهيت بيوفيدبك تحت دو عنوان اصلي ارائه مي‌گردد(دورند و بارلو، 2009، نانکه و ریف، 2004، فلوریموند، 2009، باسماجیان، 1979).
1- بيوفيدبك محيطي-يا بيوفيدبك براي بدن- این بیوفیدبک مربوط به دستگاه عصبی محیطی (PNS) است بخصوص شاخه‌هاي سمپاتيك و پاراسمپاتيك آن.
سه نوع از انواع بيوفيدبك محيطي عبارتند از:
o پاسخ الكتريكي پوست
o آموزش دماي پوست
o الکترومایوگرافی یاEMG
2- نوروفيدبك كه مربوط به فعاليت داخل مغز است:
o نوروفیدبک (فعاليت الكتريكي)
o هموانسفالوگرافي (جريان خون مغزي) (دموس )