تهیه کننده : مژده پورحسین

پس از اینکه کودک پیروی از مقررات خانه را آموخت ، آموختن رفتار مناسب به او در اماکن عمومی مانند مغازه ها ، رستوران ها آسان تر است . در اماکن عمومی نیز مانند وقتی در خانه هستید ، رفتارهای مناسب کودک را مورد تشویق قرار دهید و برای رفتارهای نامناسب نیز پیامدهایی را در نظر بگیرید . رهنمودهای زیر شما را در این باره کمک خواهد کرد :

1 – یک گردش تمرینی کوتاه ترتیب بدهید : پیش از این که به یک گردش طولانی بروید به چند گردش کوتاه به عنوان تمرین دست بزنید . این گردش ها را به 20 – 15 دقیقه محدود کنید و هدف شما صرفا تمرین این رهنمودها باشد .

2 – پیشاپیش مقرراتی را وضع کنید : همواره پیش از ورود به مغازه ها یا سایر مکان های عمومی ، با کودک خود مقرراتی را که انتظار دارید رعایت شود مرور کنید . باید 3 یا 4 قانون داشته باشید مثلا اگر با کودک خود به خواربار فروشی می روید مقررات شما می تواند بدین قرار باشند : (1) به اندازه طول یک دست از چرخ دستی فاصله بگیر (2) هیچ چیزی را از قفسه برندار (3) با آهنگی صحبت کن که در منزل صحبت می کنی .

3 – رفتارهای خوب کودک خود را مورد تشویق قرار دهید : درست مثل خانه ، رفتارهای خوشایند کودک خود را تقویت کنید . به کودک خود مخصوصا بگویید کدام رفتارش را دوست دارید و او را به خاطر رعایت مقررات جاری بسیار مورد تشویق قرار دهید . ممکن است بخواهید پاداشی هم برای او در نظر بگیرید ( مثلا گذراندن اوقات خاصی با شما در منزل بعد از گردش یا ترتیب پذیرایی خاص از او پس از اتمام گردش ) . ممکن است از امتیاز یا سیستم ژتونی نیز استفاده کنید . در این سیستم کودک می تواند به خاطر رفتارهای خوشایند خود امتیاز / ژتون که می شود آنها را با تقویت کننده های خاصی مبادله کرد به دست آورد .

4 – برای رفتارهای ناخوشایند پیامدهایی در نظر بگیرید : باید پیشاپیش برای رفتارهای ناخوشایند پیامدهایی در نظر بگیرید . این پیامدها باید برای کودک توضیح داده شود . یک روش برای برخورد با بدرفتاری کودک استفاده از سیستم امتیازها است . اگر از یک سیستم امتیاز یا ژتون برای تقویت رفتار استفاده می کنید ، می توانید بخشی را هم به عنوان جریمه در نظر بگیرید و در صورت بروز رفتارهای ناخوشایند از کودک امتیازها یا ژتون هایی را پس بگیرید . پیش از گردش می توانید تعدادی از امتیازهای از پیش تعیین شده را در اختیار کودک قرار دهید تا بعد از گردش بتوانید آنها را با خوراکی یا چیزهای دیگری عوض کنید . در صورت ارتکاب رفتارهای ناشایست از مجموع امتیازهای او بکاهید . کودک باید بتواند امتیازهایی را که در طول گردش با شما به دست آورده است خرج کند . شما باید تصمیم بگیرید که از این امتیازها برای خرید چه چیزهایی می توان استفاده کرد مثلا آیا اجازه می دهید کودک با امتیازهای باقیمانده شیرینی بخرد یا باید آن ها را برای به دست آوردن امتیازهای خاصی در منزل خرج کند .

5 – کودک خود را با کاری سرگرم کنید : اغلب اوقات بدرفتاری کودکان ناشی از بی کاری آنهاست . وقتی با کودک خود در محل های عمومی هستید با او مرتبا صحبت کنید و وظایف کوچکی را به عهده اش بگذارید برای مثال در صورتی که مشغول خرید خواربار هستید می توانید از او بخواهید موادی را که در طبقات پایین تر فروشگاه قرار دارد بردارد ( فقط آنهایی را که شما به او نشان می دهید ) .

6 – در صورتی که کودک قشقرق به راه انداخت ، تسلیم نشوید : در صورتی که کودک برای به دست آوردن شیرینی یا خوراکی دیگری قشقرق به پا کرد ، تسلیم نشوید . در صورت امکان رفتار او را نادیده بگیرید و در صورت لزوم مغازه ، رستوران و … را تا زمانی که کودک آرام شود ترک کنید ( تذکر : هرگز کودک خود را تنها رها نکنید باید همیشه در صورتی که ترک مکان ضرورت پیدا می کند با کودک خود همراه باشید ) .

*****

دیدگاهتان را بنویسید