تخصص‌هاي خاص گروه

انجمن متخصصان كار گروه با توجه به اهداف، فنون مورد استفاده، نقش رهبر، شرايط آموزش و نوع افراد شركت‌كننده، تقسيم‌بندي زير را براي تخصص‌هاي گروهي مطرح كرده است: