تداخل‌هاي دارويي
تداخل دارويي ممكن است موجب افزايش يا كاهش فعاليت داروي روانپزشكي و هر داروي ديگري كه بيمار مصرف مي‌كند، گردد. در بعضي موارد، اين تداخل ممكن است خطر عوارض نامطلوب را بيشتر كند، و پزشك بايد قبل از تجويز بيش از يك دارو براي بيمار آگاهي كامل از تداخل‌هاي احتمالي آنها داشته باشد(کلتنر و فولکس، 2005؛ استین، لرر و استال، 2005).