خانواده درماني حساس به جنسيت

خانواده درماني حساس به جنسيت كه دنباله خانواده درماني طرفدار برابري زنان است، مي‌كوشد به زنان و مردان كمك كند، تا بر نقش‌هاي غالبي جنسي غلبه كنند. نگرش‌هاي متعصبانه جنسي و فرض‌هاي پدرسالار از لحاظ تاثيري كه بر روابط خانوادگي و روابط بيرون از خانواده دارد، وارسي مي‌شوند. درمان به صورتي مساوات طلب اجرا مي‌شود، زيرا درمانگر و درمانجو به كمك هم در پي يافتن داده‌هايي براي قدرت بخشيدن به فرد هستند تا نقش‌هايي را انتخاب كند كه به شكل نقش‌هاي مبتني بر وضعيت زيستي مرد و زن نباشد(بارکر، ترجمه زهره و محسن دهقان، 1375، گلدنبرگ و گلنبرگ، ترجمه براواتی و همکاران، 1388، گلادینگ، ترجمه بهرامی و همکاران، 1386، مینوچین و فیشمن، ترجمه بهاری و سیا، 1384) ..