دمافيدبك (بیوفیدبک حرارتی)

يك مقاومت گرمايي (ترميستور) به انگشت يا بافت پشت شخص متصل شده و دماي بدن او را اندازه‌ مي‌گيرد. به دليل ارتباطي كه بين افت دماي بدن و احساس استرس وجود دارد، دماي پايين بدن نشانه اين است كه بايد ريلكسيشن را آغاز نمود(انگر و گلوریزل، 2004، نانکه و ریف، 2004، ریتز، داهمه و روث، 2004)..