رويكرد سازه‌نگر پسامدرن

اين ديدگاه به معنا يا مجموعه فرض‌هاي مشتركي توجه مي‌كند كه خانواده در خصوص يك مشكل دارد. طرفداران اين موضع اظهار مي‌دارند كه هيچ حقيقت عيني و منفردي وجود ندارد. بلكه سازه‌هاي اجتماعي متعددي راجع به يك موضوع مورد مشاهده به چشم مي‌خورد و اين موارد در وحله اول، به تجربه‌هاي شخصي مشاهده‌ گران بستگي دارد. واقعيت صرفا در بافت مجموعه سازه‌هاي كسي وجود دارد كه به آن فكر مي‌كند. درمانگر پسامدران علاقه‌مند است تا خانواده را وارد گفتگوهايي كند كه در آنها، زبان و معناي هر رويداد مقدم بر زنجيره‌هاي رفتاري يا الگوهاي تعاملي خانواده هستند. 5 نمونه از اين چشم‌انداز عبارتند از: درمان كوتاه مدت راه‌حل نگر، درمان راه‌حل‌ مدار، رويكرد مبتني بر نظام‌هاي زباني مشترك، روايت درماني و گروه متخصصان انعكاس دهنده(بارکر، ترجمه زهره و محسن دهقان، 1375، گلدنبرگ و گلنبرگ، ترجمه براواتی و همکاران، 1388، گلادینگ، ترجمه بهرامی و همکاران، 1386، مینوچین و فیشمن، ترجمه بهاری و سیا، 1384) ..