سندرم‌هاي قطع (ترك) دارو
منظور از سندرم ترک دارو، ظاهر شدن موقت علائم ترک به شکل خفيف، در مواقعی است که دوز دارو کاهش پیدا کرده و یا به طور کلی مصرف آن قطع میگردد. احتمال بروز سندرم زماني بالاتر است كه نيمه عمر دارو كوتاه‌تر باشد، اگر دارو حداقل 2 ماه مصرف شده باشد و يا با دوزهاي بالا استفاده مي‌شده است، می توان علائم را با كاهش تدريجي دوز دارو به حداقل رساند(کلتنر و فولکس، 2005؛ استین، لرر و استال، 2005).