طبقه‌بندي داروها
داورهايي كه در درمان اختلالات روانپزشكي به كار مي‌روند داروهاي روانگردان ناميده مي‌شوند. به طور سنتي اين داروها به چهار طبقه تقسيم مي‌‌گردند: 1- داروهاي ضدجنون يا نورولپتيك‌ها، كه براي درمان سايكوزها مورد استفاده قرار مي‌گيرند. 2- داروهاي ضدافسردگي، كه براي درمان افسردگي تجويز مي‌شوند؛ 3- داروهاي ضدمانيا يا تثبيت‌كننده‌هاي خلق، كه براي درمان اختلالات دو قطبي قابل استفاده هستند؛ 4- داروهاي ضداضطراب يا اضطراب‌زداها، كه براي درمان اختلالات اضطرابي از آنها استفاده مي‌شود(کلتنر و فولکس ، 2005).