مرحله سوم: مرحله عمل

در مرحله آغازين به دليل عدم اعتماد و امنيت، احتياط كاري است. در مرحله انتقال ويژگي‌ اصلي، بيان احساسات و مشكلات است و ويژگي مهم مرحله سوم يا مرحله عمل تعهد اعضا به بررسي مشكلات اصلي، حل و فصل آنهاست در حقيقت انتظار مي‌رود كه اعضا در اين مرحله ياد گرفته باشند كه چگونه خودشان را در تعاملات گروهي وارد كرده و به طور مستقيم با مسائل خود مواجهه و درگير شوند. اعضا در اين مرحله مسووليت بيشتري قبول كرده و فعال‌تر مي‌شوند و به ارائه بازخورد مي‌پردازند در خلال اين مرحله فعاليت‌هاي زيادي انجام مي‌شود، براي مثال فاش سازي در برابر گمنامي، صداقت در برابر نقش بازي كردن، خودانگيختگي در مقابل خودداري، پذيرش در برابر طرد، مسووليت پذيري در برابر شماتت و سرزنش، مواجهه، خود فاش سازي و بازخورد.
ويژگي‌هاي اصلي اعضاي گروه در اين عبارتند از: داشتن انجام مشترك، اميد، تمايل و اشتياق به خطر كردن و اعتماد، محبت و پذيرش، قدرت و توان، پالايش، تعهد براي تغيير كردن و شوخ و مزاح(کوری و کوری، ترجمه نقشبندی و همکاران، 1382).