نظريه بوون :

موري بوئن يكي از شكل‌دهندگان جريان خانواده درماني بود. نظريه سيستم‌هاي خانواده او كه مدلي نظري و باليني است، از اصول و كاربست‌هاي روانكاوي به وجود آمده است و گاهي خانواده درماني چند نسلي ناميده مي‌شود. بوئن و همكاران وي روش نوآورانه‌اي را درباره اسكيزوفرني در موسسه ملي سلامت روان اجرا كردند كه بوئن در آنجا كل خانواده را بستري مي‌كرد تا سيستم خانواده بتواند كانون درمان باشد.
مشاهدات بوئن باعث شدند كه او به الگوهاي بين چند نسل علاقه‌مند شود. او معتقد بود تا وقتي كه از الگوهاي رابطه خانواده اصلي فرد آگاهي كسب نشده و مستقيما به چالش كشيده نشده باشند، مشكلاتي را كه در خانواده فعلي او آشكار مي‌شوند، نمي‌توان كاملا تغيير داد. رويكرد او بر اين فرض استوار است كه الگوي روابط ميان فردي قابل پيش‌بيني عملكرد اعضاي خانواده را در بين نسل‌ها مرتبط مي‌كند.
بوون مبدع نظريه نظام‌هاي خانواده است. او خانواده را يك واحد عاطفي و شبكه‌اي از روابط در هم تنيده مي‌پندارد كه وقتي مي‌توان آن را بهتر درك كرد كه از چهارچوبي چند نسلي يا تاريخي آن را تحليل كرده باشيم. مشاركت‌هاي نظري او به علاوه اقدامات درماني توام با آنها به منزله پلي است بين رويكردهاي روانپويشي كه بر رشد و تحول خويشتن، مباحث بين نسلي و اهميت گذشته تاكيد مي‌ورزد و رويكردهاي مبتني بر نظريه سيستم‌ها كه توجه خود را به تكوين كنوني واحد خانواده و تعامل‌هاي آن در حال حاضر محدود مي‌سازد. بوون به جاي كوشش براي مطابقت دادن مفاهيم روانكاوي كلاسيك مثل انگيزه‌هاي ناهوشيار با الگوهاي تعاملي خانواده، معتقد بود كه نيروي محركه زيربنايي بسياري از رفتارهاي بشر منبعث از فراز و نشيب‌هاي زندگي خانوادگي و كش و قوس‌هاي همزمان ميان اعضاي خانواده بر سر دوري از يكديگر و در عين حال با هم بودن است(بارکر، ترجمه زهره و محسن دهقان، 1375، گلدنبرگ و گلنبرگ، ترجمه براواتی و همکاران، 1388، گلادینگ، ترجمه بهرامی و همکاران، 1386، مینوچین و فیشمن، ترجمه بهاری و سیا، 1384) ..