هموانسفالوگرافي

روشي براي اندازه‌گيري غيرمستقيم فعاليت‌ نورون‌ها در مغز است. داراي 2 نوع مختلف NIR و PIR مي‌باشد. نوع NIR، تفاوت رنگ در نور منعكس شده از جمجمه را (براساس ميزان نسبي خون اكسيژن‌دار و خون بدون اكسيژن) اندازه مي‌گيرد. نوع PIR، گرماي تابيده شده از جمجمه را در شرايط مختلف اندازه‌گيري مي‌كند. با كمك اين روش مي‌توان فعاليت مغزي را تنظيم كرد. HEG در درمان اضطراب، هراس، افسردگي، ميگرن، خستگي مزمن و نيز ارتقاء عملكرد مغزي كاربرد دارد(دورند و بارلو، 2009، نانکه و ریف، 2004، فلوریموند، 2009، باسماجیان، 1979).