ويژگي‌هاي گروه در مرحله آغازين:

فرآيند اصلي در جريان مرحله آغازين گروه، آشنايي است. در اين مرحله اعضاي گروه با يكديگر آشنا شده و در عين حال با گروه و ساختارهاي درون گروه نيز آشنا شده و به تدوين قوانين حاكم بر گروه مي‌پردازند، درباره نرس‌ها و اميدهاي‌شان صحبت كرده، اهداف و انتظارات خود را روشن مي‌‌كنند. در جلسات آغازين گروه به دليل اينكه اعضاي گروه تجربه شركت در گروه را ندارند، ممكن است احساس ناامني كرده و دچار شك و ترديد شوند و به همين دليل ممكن است رفتارهاي آغازين، رفتارهاي غيرحرفه‌اي بوده و بنابراين نقش اصلي را درمانگر بر عهده گيرد تا بتواند اعتماد لازم را ايجاد كرده و به ساماندهي جلسه بپردازند. اعضاي گروه را تشويق به مشاركت در فعاليت كند. در برخي موارد ممكن است اعضاي گروه از سوي رهبر تحت فشار قرار گرفته و بنابراين ممكن است نسبت به وي بدگمان شوند. برخي از اعضا ممكن است در مورد مفيد بودن گروه براي حل مشكلاتشان ترديد كنند، عده‌اي نيز ممكن است فقط سكوت كرده و منفعل شوند. در اين مرحله نوعي مقاومت اوليه احساس مي‌شود، اين مقاومت مي‌تواند به صورت شكايت‌هايي درباره مكان تشكيل گروه با آنچه كه در گروه به عنوان موضوع اصلي مطرح مي‌شود باشد. باقي در مورد اهداف و انتظاراتي كه براي گروه مشخص مي‌شود. يكي از نگراني‌هاي عمده اعضاي گروه ترس از بيان آنچه هست كه مي‌خواهند مطرح كنند، افكار خاصي كه در اين مورد وجود دارند، حول محور پذيرش يا طرد از گروه، قضاوت ديگران درباره فرد … مي‌چرخد، در اين شرايط است كه به بررسي گروه پرداخته تا بفهمند آيا گروه مكان مناسبي براي بيان مشكلات و ابراز انديشه‌ها و احساسات آنها است يا خير(کوری و کوری، ترجمه نقشبندی و همکاران، 1382).