پاسخ الكتريكي پوست

جريان الكتريكي بسيار ضعيفي در پوست وجود دارد كه افراد قادر به درك آن نيستند. هرچه فرد از نظر هيجاني برانگيخته‌تر باشد، فعاليت غدد عرقي بيشتر خواهد بود. وجود عرق روي پوست مقاومت الكتريكی پوست را كاهش داده و باعث افزايش جريان الكتريكي خواهد شد. GSR در درمان فوبيا، اضطراب، تعريق شديد و… كاربرد دارد. ورزشكاران نيز از اين دستگاه جهت كاهش بي‌قراري و اضطراب قبل از مسابقات بهره مي‌برند(دورند و بارلو، 2009، نانکه و ریف، 2004، فلوریموند، 2009، باسماجیان، 1979).