گروه‌هاي تكليف- كار

متخصص گروه تكليف- كار به گروه‌هايي مانند گروه‌هاي ضربت، كميته‌ها، گروه‌هاي برنامه‌ريزي، سازمان‌هاي اجتماعي، گروه‌هاي بحث، حلقه‌هاي مطالعه، گروه‌هاي يادگيري و ساير گروه‌هاي مشابه جهت تصحيح يا رشد كاركرد كمك مي‌كند. تاكيد اصلي در اين گروه‌ها، بر كاربرد اصول و فرايندهاي پوياي گروه به منظور بهبود شيوه‌هاي كار و تسريع در تحقق اهداف كاري مشخص شده است. آن دسته از متخصصاني كه در ارتقاي رشد و كاركرد گروه‌هاي تكليف- كار تخصص دارند، به اين گروه‌ها كمك مي‌كنند، تا عملكردشان را ارتقا بخشند تا تصحيح كنند. اين متخصص گروه ممكن است به گسترش مهارت در سنجش سازماني، آموزش، گسترش برنامه، رايزني و ارزشيابي برنامه نيز بپردازند. آموزش گروه‌هاي تكليف- كار مستلزم حداقل 30 ساعت تجربه تحت نظارت در رهبري يا رهبري يك گروه تكليف- كار است(کوری و کوری، ترجمه نقشبندی و همکاران، 1382).