گروه‌هاي راهنمايي/ رواني آموزشي

براي يك مشاور آموزش و پيشگيري از جمله اهداف بسيار مهم هستند. متخصص گروه راهنمايي/ رواني- آموزشي سعي مي‌كند به آن دسته از اعضاي گروه كه از كاركرد نسبتا خوبي برخوردارند، ولي در بعضي زمينه‌ها داراي آگاهي اندكي هستند، آموزش دهد. اين متخصص براي آموزش آن دسته از اعضاي گروه كه در حال حاضر از يك تهديد بالقوه تاثير نپذيرفته‌اند، ولي در معرض خطر آن هستند، از رويدادهاي رشدي زندگي يا نحوه مقابله با بحران‌هاي ناگهاني زندگي، از فرد واسطه گروه استفاده مي‌كند. در اينجا هدف پيشگيري از مجموعه‌اي آشفتگي‌هاي تحصيلي و اختلال‌هاي رواني است.
آموزش متخصص در گروه‌هاي راهنمايي/ رواني- آموزشي شامل گذراندن دوره‌هاي عملي در حيطه گستره روانشناسي اجتماع‌نگر، ترويج بهداشت، بازيابي، رايزني، روش‌هاي آموزش گروهي و طراحي برنامه درسي است. اين متخصصان بايد دانش و اطلاعات مناسبي در زمينه موضوعاتي كه مايل‌اند در آنها كار كنند داشته باشند. اين تخصص حداقل به 30 ساعت تجربه تحت سرپرستي اضافي در رهبري يا يار- رهبري يك گروه راهنمايي به طور عملي نياز دارد(کوری و کوری، ترجمه نقشبندی و همکاران، 1382).