گروه‌هاي رفتاردرماني

رفتاردرماني‌هاي گروهي ظاهرا محصول صرفه‌جويي هستند تا بها دادن به پويايي‌هاي تعاملات گروهي. ما مي‌توانيم حساسيت‌زدايي، الگوبرداري از مهارت‌هاي ميان فردي يا بازسازي‌هاي شناختي را در گروه انجام دهيم. اين گروه‌ها معمولا 12 جلسه‌اي هستند و از بيماراني تشكيل مي‌شوند كه مشكل واحدي دارند. اعضاي گروه قبل، بعد و حين درمان تحت سنجش‌هايي قرار مي‌گيرند تا ميزان پيشرفت‌شان مشخص شود. اين مداخلات براي درمان افسردگي، رفع كمبود مهارت‌هاي اجتماعي، درمان درد، ترس از مكان‌هاي باز و ديگر حالات و اختلالات مفيد هستند(کوری و کوری، ترجمه نقشبندی و همکاران، 1382).