گروه‌هاي روان‌درماني/ بازسازي شخصيت

فردي كه در روان‌درماني/ بازسازي شخصيت تخصص دارد در پي كمك به اعضاي گروه است تا مشكلات رواني عميق آنها درمان شود. حوزه فعاليت در اينجا متمركز بر افراد مبتلا به اختلال‌هاي هيجاني يا رواني حاد يا مزمني است كه نشانه‌هايي نظير اضطراب آشكار، كاستي در كاركرد يا هر دو را نشان مي‌دهند. از آنجايي كه عميق و شدت اختلال‌هاي رواني اهميت زيادي دارند، هدف كمك كردن به افراد است تا بتوانند ابعاد اصلي شخصيت خود را بازسازي كنند.
آموزش متخصص براي گروه‌هاي روان‌‌درماني/ بازسازي شخصيت بر گذراندن واحدهايي در زمينه روانشناسي نابهنجاري، آسيب‌شناسي رواني و ارزيابي تشخيصي براي حصول اطمينان در قابليت و توانايي در كار با جمعيت‌هاي باليني آشفته‌تر متمركز است. اين تخصص مستلزم حداقل 45 ساعت تجربه تحت سرپرستي در كار با گروه‌هاي درماني است(کوری و کوری، ترجمه نقشبندی و همکاران، 1382)