گروه‌هاي مشاوره- حل مساله بين فردي

فردي كه در مشاوره- حل مساله بين فردي تخصص دارد، سعي مي‌كند به مشاركت‌كنندگان در گروه كمك كند تا از طريق حل مساله و حمايت بين فردي مشكلات عادي ولي غالبا مشكل را حل كنند. هدف ديگر نيز عبارت است از كمك به مشاركت‌كنندگان براي رشد توانايي‌هاي حل مساله بين فردي فعلي‌شان به طوري كه بتوانند به نحو بهتري با مشكلات آتي كه ماهيت يكساني دارند، كنار بيايند. غالبا مسائل رشدي، اجتماعي، شخصي، تحصيلي و حرفه‌اي عادي مورد خطاب قرار مي‌گيرند.
آموزش تخصصي براي گروه‌هاي مشاوره- حل مساله بين فردي بايد تا آنجا كه ممكن است شامل كار عملي در مشاوره گروهي و حداقل يك واحد درسي غير از سطح تخصصي عمومي باشد. مشاوران گروهي بايد در حوزه‌هاي وسيع رشد انسان، تشخيص مشكل و درمان مشكلات شخصي طبيعي و بين فردي دانش كافي را داشته باشد. اين تخصص مستلزم حداقل 40 ساعت تجربه زير نظر ناظر در رهبري يا يار- رهبري گروه مشاوره است(کوری و کوری، ترجمه نقشبندی و همکاران، 1382).