گروه‌ درماني داراي محدوديت زماني

آخرين نمونه رويكرد گروه درماني، گروه درماني داراي محدوديت زماني است. جاذبه اين مدل معاصر از اين جهت است كه مقرون به صرفه مي‌باشد و مداخلات گروهي را با شرايط عصر مراقبت‌هاي كنترل‌شده هماهنگ مي‌كند. اين گروه‌ها معمولا به صورت هفتگي برگزار مي‌شوند و تعداد جلسات آنها از قبل مشخص شده است(کوری و کوری، ترجمه نقشبندی و همکاران، 1382) .