گروه درماني روانكاوانه

اكثر گروه‌ درماني‌هاي روانكاوانه اصولا درمان روانكاوانه‌اي هستند كه در گروه انجام مي‌شوند. گرچه اين نوع درمان با روان‌درماني انفرادي تفاوت‌هاي بارزي دارد ولي همچنان بر پديده‌هايي چون تداعي آزاد، انتقال، تفسير مقاومت و مداقه تاكيد مي‌شود. هر چند به سختي مي‌توانيم بگوييم در اين نوع درمان فرايندهاي گروهي وجود ندارد، ولي نقش آنها نسبت به فرايندهاي فردي در درجه دوم اهميت قرار دارد. گروه ابزاري است كه فرد از طريق آن نيروهاي ناهشيار و دفاع‌هاي ناهشيارش را ابراز مي‌كند و در نهايت آنها را مي‌شناسد و به اين طريق به سطح بالاتري از سازگاري مي‌رسد. گروه‌هاي درمان روانكاوانه گروهي ولف معمولا 8 تا 10 عضو دارند. گروه هفته‌اي 3 مرتبه تشكيل مي‌شود و هر جلسه 90 دقيقه طول مي‌كشد. گاهي گروه هفته‌اي يك يا دو بار بدون حضور درمانگر تشكيل مي‌شود تا روابط انتقالي بيشتر مورد مداقه قرار بگيرند. بيماران در مورد احساسات خويش راجع به يكديگر به تداعي آزاد مي‌پردازند، خواب‌هاي خود را گزارش مي‌كنند و مقاومت و احساسات انتقالي خويش در مورد درمانگر و يكديگر تحليل مي‌‌كنند(کوری و کوری، ترجمه نقشبندی و همکاران، 1382)