کلینیک علوم رفتاری و روان پزشکی بالینی راستین، به منظور ارائه خدمات تخصصی درمانی اقدام به ارائه خدمات درمانی زیر نموده است:
الف) ارائه خدمات روانپزشکی، دارودرمانی و خدمات بستری
ب) مشاوره و روان درمانی در حوزه های شناختی، تحصیلی، خانواده درمانی، زوج درمانی و درمان اختلالات جنسی
ج) ارائه خدمات روانشناختی برپایه نوروفیبدک و بیوفیبدک
———————————————————————————————————————-
درمان هاي روانپزشكي
روان درماني پويشي/ روانكاوي
پيشرفت‌هاي روانكاوي پس از فرويد
روان‌درماني پويشي كوتاه مدت
انواع رويكردهاي پويشي كوتاه‌مدت
روان‌‌‌درماني كوتاه‌مدت كانوني
روان‌درماني مهلت‌دار
روان‌درماني روان‌پويشي كوتاه‌مدت
روان‌درماني كوتاه‌مدت اضطراب‌انگيز
———————————————————————————————————————-
درمان‌هاي شناختي
درمان شناختي بك
تغيير رفتارشناختي مايكنبام
روان‌درماني بين فردي
———————————————————————————————————————-
خانواده درماني
تاريخچه خانواده درماني
مكاتب خانواده درماني
رويكردهاي روان‌پويشي
نظريه بوون
خانواده درماني تجربه نگر
خانواده درماني‌هاي رفتاري و شناختي- رفتاري
خانواده درماني ساخت نگر
خانواده درماني‌هاي استراتژيك، سيستمي و متمركز بر راه‌حل
رهنمودهاي جديد در خانواده درماني
سه چشم‌انداز نوظهور در خانواده درماني عبارتند از

رويكرد سازه‌نگر پسامدرن
خانواده درماني حساس به جنسيت
رويكرد‌هاي آموزش رواني
———————————————————————————————————————-
گروه‌درماني
تاریخچه گروه درمانی
ويژگي‌هاي گروه در مرحله آغازين
مرحله دوم: مرحله انتقال
مرحله سوم: مرحله عمل
———————————————————————————————————————-
انواع گروه‌ها
ویژگی افرادی که تحت گروه درمانی قرار می‌گیرند
مراحل طبیعی در فرآیند گروه درمانی
انواع گروه درمانی
گروه درماني روانكاوانه
نمايش رواني
تحليل تبادلي
گروه‌ درماني‌هاي گشتالتي
گروه‌هاي رفتاردرماني
گروه‌ درماني داراي محدوديت زماني
تخصص‌هاي خاص گروه
گروه‌هاي تكليف- كار
گروه‌هاي راهنمايي/ رواني آموزشي
گروه‌هاي مشاوره- حل مساله بين فردي
گروه‌هاي روان‌درماني/ بازسازي شخصيت
عوامل درمانبخش در گروه درماني
———————————————————————————————————————-
درمان مراجع محوري
دارودرماني
اصول كلي داروشناسي رواني
طبقه‌بندي داروها
اعمال فارماكولوژيكي
فارماكوديناميک
فارماكوكينتيك
انتخاب دارو
آزمايش‌هاي درماني
دستورالعمل‌هاي باليني
ملاحظات درماني ويژه
سندرم‌هاي قطع (ترك) دارو
تداخل‌هاي دارويي
داروهاي ضداضطراب
بنزوديازپين‌ها
باربيتورات‌ها
داروهاي ضدافسردگي
داروهاي آنتي‌سايكوتيك
عوارض دارويي
دوزاژ و رهنمودهاي باليني
تعويض از داروي ضدجنون تيپيك به آتپيك
داروهاي تثبيت كننده خلق
———————————————————————————————————————-
بيوفيدبك و رفتاردرماني
بيوفيدبك
بیوفیدبک چیست؟
تاريخچه بيوفيدبك
انواع بيوفيدبك
شرح خلاصه ای از مهم‌ترين انواع بيوفيدبك
الكترومايوگراف
دمافيدبك (بیوفیدبک حرارتی)
الكترودرموگراف
پاسخ الكتريكي پوست
هموانسفالوگرافي
———————————————————————————————————————-
رفتارگرايي:
تکنیک های رفتار درمانی
تکنیک های رفتار درمانی
شرطي‌ سازي فعال (كنشگر يا عاملي)
غرقه‌سازي
حساسيت‌ زدايي منظم
شكل‌ دهي رفتار
انزجار درماني (شرطي‌ سازي بيزاري‌آور)
مطالعه موردي
———————————————————————————————————————-
درمان‌هاي فيزيكي
تشنج درماني
تشنج درماني الكتريكي
روان- جراحي
———————————————————————————————————————-

استفاده از خدمات مشاوره کودک
نکاتی در مورد درمان دارویی بیماران اعصاب و روان
نحوه برخورد با بیماران اعصاب و روان توسط خانواده