آزمون های روانشناختی، مجموعه ای از ابزارها می باشند که به منظور بررسی ویژگی های فردی از قیبل هوش و استعداد، دقت و تمرکز، یادگیری، حافظه ، ویژگی های شخصیت و… یا مسائل مرتبط با سلامت روان نظیر اضطراب، استرس، افسردگی، وسواس و … طراحی شده اند. این ابزارها قادرند اطلاعات بسیار مفید و معتبری در مورد مسائل بررسی شده در اختیار متخصصین قرار داده تا آنها بتوانند با توجه به نتایج آزمون ها، برنامه ریزی های آموزشی و درمانی خاصی متناسب با ویژگی های فردی انجام دهند.
کلینیک علوم رفتاری و روان پزشکی بالینی راستین، با بهره گیری از یافته های علمی و پژوهشی روانشناختی اقدام به تهیه و اجرای آزمون های روانشناختی زیر با هدف ارائه تشخیص های دقیق تر و برنامه ریزی های مناسبتر نموده است. این آزمون ه به صورت گروه بندی موضوعی و سنی ارائه می شوند
آزمون های ویژه کودکان

حوزه آزمون گروه سنی
هوش و استعداد آزمون هوش وکسلر 4 تا 6 سال
>آزمون هوش وکسلر
مولفه های شناختی آزمون IVA(بررسی دقت و تمرکز وADHD) 6 سال به بالا
مشکلات رفتاری چک لیست رفتاری کودکانCBCL (بررسی علائم ADHD، اضطراب، افسردگی، اختلال سلوک،مسائل تحصیلی، مهارت های اجتماعی و…) 5/1 تا 5 سال
چک لیست رفتاری کودکانCBCL (بررسی علائم ADHD، اضطراب، افسردگی، اختلال سلوک،مسائل تحصیلی، مهارت های اجتماعی و…) 5 تا 11 سال
چک لیست رفتاری کودکان YSR (بررسی علائم ADHD، اضطراب، افسردگی، اختلال سلوک،مسائل تحصیلی، مهارت های اجتماعی و…) 11 تا 18 سال
اختلالات اضطرابی و خلقی کودکان آزمون CDI-II 5 تا 16 سال
آزمون اسپنز 5 تا 16 سال

آزمون های ویژه بزرگسالان

حوزه آزمون گروه سنی
هوش و استعداد آزمون هوش وکسلر 16 سال به بالا
مولفه های شناختی آزمون IVA(دقت/ تمرکز/ADHD) 5 سال به بالا
حافظه (فعال/دیداری/شنیداری/کوتاه مدت) 16 سال به بالا
اختلالات روانی MCMI (سلامت روان) 18 سال به بالا
MMPI کوتاه و بلند(ویژگی های شخصیت) 18 سال به بالا
SCL90(سلامت روان) 16 سال به بالا
BDI(افسردگی) 18 سال به بالا
BAI (اضطراب) 18 سال به بالا
YBOCS (وسواس فکری و عملی) 18 سال به بالا
PDQ (اختلالات شخصیت) 18 سال به بالا
NEO-PI/Big5 (صفات شخصیتی) 18 سال به بالا
PSQI (اختلالات خواب) 18 سال به بالا
Mississippi(PTSD در جانبازان) 18 سال به بالا
SASSI (اعتیاد) 18 سال به بالا
رضایت زناشویی انریچ زوجین
سازگاری زناشویی زوجین
Sexual Health (سلامت جنسی) زوجین
هویت جنسی (BSRI)-GID 16 سال به بالا